The Council House, Kadima – Zoran

מתחם בית המועצה, קדימה – צורן

2014
8,500 מ”ר

הצעה, במסגרת תחרות מוזמנים, לתכנון מרכז אזרחי משולב ליישוב קדימה – צורן.
הפרויקט תוכנן כנקודת ציון ומוקד פעילות עירוני שיכלול את אגפי המועצה לצד שירותים קהילתיים נלווים, משרדים ומסחר מקומי.