South Ha’kirya, Tel Aviv

דרום הקריה, תל אביב

1980-2017
1,500,000 מ”ר

תכנית מפורטת למרכז העסקים הראשי של תל אביב, אשר נבחרה בתחרות אדריכלית והותאמה למציאות העירונית המתפתחת. התכנית כוללת אזור מבונה של שימושים מעורבים, התוחם פארק עירוני שבו מבנים לשימור.
ייחודו של הפרויקט בשילוב שנעשה בו בין בנייה חדשה וגבוהה בהיקף רחב, לבין שימור מבני המושבה שרונה בתוך ריאה ירוקה משמעותית, וכן בפיתוח מערכת יחסים ידידותית מבחינה אורבאנית, בין שני המרקמים. עיקר הבניה בפרויקט מרוכזת בעשרה מגדלים בני 40-20 קומות כאשר המרחב שביניהם מיועד להולכי רגל ואילו תנועת וחניית כלי הרכב הינה תת קרקעית.

התכנית ערוכה בקנ”מ 1:1000 ואולם כוללת תכניות בינוי לביצוע פרטניות בקנ”מ 1:500 לכל אחד מ-10 מתחמי התכנון שבה. בנוסף מתוכננת דרך תת קרקעית, ההולכת ונבנית, שתחבר בין כל חלקי הפרויקט וכן תוכנן ונבנה מרכז אנרגיה משותף.

שטח התכנית: 190 ד’ (שטח הפרויקט 120 ד’) שטח הפארק 40 ד’. סה”כ שטח בנוי: למעלה מ-1,500,000 מ”ר מתוכם: משרדים: 500,000 מ”ר מסחר: 375,000 מ”ר, מלונאות 52,000מ”ר, מבני ציבור: 22,000 מ”ר, מגורים: 650 יח”ד, מרתפי חניה: 550,000 מ”ר, מבנים לשימור: 38.
תכנית דרום הקריה (גני שרונה) זכתה באות העיצוב העירוני לשנת 2012.

לצפייה בסרטוני פרוייקט דרום הקרייה

לצפייה במצגת: משרונה לדרום הקריה ובחזרה – גלגולו של פרויקט דרום הקריה