Central business district, Tiberias

מע”ר בעיר ההיסטורית, טבריה

2003
185,000 מ”ר

תכנית לפיתוח מע”ר בעיר ההיסטורית בטבריה.
התכנית מתווה קווים מנחים לארגון המע”ר ולתוספת בנייה, על בסיס המרקם הקיים, ומחלקת אותו ל – 16 מתחמי תכנון מפורטים.
שטח התכנית: 225 ד’ והיא כוללת: מסחר: 45,000 מ”ר, משרדים: 2,800 מ”ר, מגורים: 9,200 מ”ר, מלונאות:, 1,780 חד’, מרכז נופש: 21,000 מ”ר מבני ציבור: 7,000 מ”ר.