Daya, a settlement in the Negev

דיה, תזכיר להקמת ישוב בנגב

2016
1,500 יח”ד

התזכיר כולל בדיקת היתכנות להקמת ישוב קהילתי פרברי בנגב, מנתח חלופות איתור ומציע חלופה מועדפת.