Energy Building “Ha’kirya”, Tel Aviv

מבנה אנרגיה – דרום הקריה, תל אביב

2013
1,300 מ”ר

מבנה תת קרקעי עתיר מערכות הפעלה ובקרה, המשרת את פרויקט דרום הקריה, לרבות פארק שרונה והדרך התת קרקעית.