Hayarkon st., Tiberias

מדרחוב הירקון, טבריה

2004

שיקום ו”החיאה עירונית” של רחוב מסחרי הכוללים, בין השאר, הגבלת התנועה המוטורית ובניית סטווים להולכי הרגל.