“Kanarit” site, Tel Aviv

מתחם כנרית, תל אביב

2014
136,000 מ”ר

תכנית מפורטת לפרויקט משולב הכולל שני מגדלי מגורים בני 40 קומות, מבנה משרדים, שטחי מסחר וחניון ת”ק.

שטח התכנית: 10ד’ סה”כ שטח בנוי: 136,000 מ”ר מתוכם: משרדים: 40,700 מ”ר מסחר: 2,500 מ”ר
מגורים: 330 יח”ד, חניונים ת”ק 45,300 מ”ר.