Kaplan North Masterplan, Tel Aviv

דופן קפלן צפון, תל אביב

2016
180,000 מ”ר

הצעה במסגרת תחרות מוזמנים, לתכנון רצועת קרקע בתחום מחנה הקריה, לאורך רחוב קפלן. התכנית מציעה פיתוח מרקם עירוני רציף, באמצעות הקמת מבני תעסוקה, מסחר, מלונאות ומגורים, וכן פארק עירוני שבו מבנים לשימור.
עפ”י התכנית יוקמו שלושה מגדלים מדורגים בגובה מרבי של 230 מ’ מעל פני הים, מעל קומות מסחריות וציבוריות. שלושת המגדלים מוקמו בצמוד לגבולה הצפוני של התכנית, מה שאפשר יצירת כיכר ציבורית. כיכר זו משמשת מעין מבואה לעיר ומרככת את המפגש עם המגדלים. המשכה של הכיכר הוא ציר הולכי רגל פנימי, מקביל לרחוב קפלן, המשלב פיתוח נופי, בתי קפה וחנויות וכן מבני ציבור ותרבות. ציר זה ממשיך לפארק שרונה צפון ומשם למרכז תל אביב.
השילוב בין בנייה חדשה וגבוהה בהיקף רחב, לבין שימור מבני המושבה שרונה בתוך ריאה ירוקה, נעשה תוך פיתוח מערכת יחסים ידידותית מבחינה אורבאנית, בין שני המרקמים.
עיקר הבניה המוצעת, מרוכזת בשלושה מגדלים בני 40-60 קומות כאשר המרחב שביניהם מיועד להולכי רגל ואילו תנועת וחניית כלי הרכב הינה תת קרקעית. הדרך התת קרקעית מהווה את עמוד השדרה של התנועה המוטורית בתחום התכנית ומאפשרת לייעד את פני הקרקע שמעליה לתנועת הולכי רגל בלבד.

התכנון בשיתוף גולדנברג אדריכלים בע”מ.