Private house, Kadima

בית פרטי, קדימה

1994
230 מ”רבית מגורים בשרון הבנוי ממספר “בתים” הניצבים כתף אל כתף בהפניות שונות ויוצרים סימטא פנימית. הסמטא מהווה עמוד השדרה של הבית ובה נפגשים האנשים, ה”בתים” והמבטים.