Rager Boulevard, Beer Sheva

שדרות רגר, באר שבע

1999
200,000 מ”ר

תכנית מפורטת לפיתוח שדרות רגר – רחובה הראשי של באר שבע. תכנית הבינוי כוללת בניני מגורים ומשרדים
בני 7-24 קומות, כאשר קומות הקרקע מיועדות לשימושים מסחריים וציבוריים.
החניה הינה תת קרקעית ומאפשרת פיתוח מרחב ציבורי איכותי, מוטה הולכי רגל. התכנית מחולקת למתחמים שלמרביתם הוכנו תכניות בינוי לביצוע ואשר ניתנים לשיווק ופיתוח בשלבים.

שטח התכנית: 417 ד’ והיא כוללת: 1440 יח”ד בבניה רוויה, 180 יח”ד במעונות סטודנטים, משרדים: 62,000 מ”ר מסחר: 28,500 מ”ר.

 

לצפייה בסרטון פרוייקט שדרות רגר