Ramot Gimel, Beer Sheva

רמות ג’ – פלח B, באר שבע

2009
1,540 יח”ד

תכנית מפורטת שמהווה חלק מתכנית רמות ג’ בצפון באר שבע. הבינוי מותאם לטופוגרפיה הגבעית וכולל ברובו בנייה רוויה מדורגת, המשתפלת אל תחום הואדיות.
הואדיות עצמם מפותחים כשטחים פתוחים וירוקים.
שטח התכנית כ – 420 ד’ והיא כוללת: 1290 יח”ד בבניה רוויה, 150 יח”ד בדיור מוגן ו – 100 יח”ד צמודות קרקע.