Sports Center, Ramon

מרכז תרבות וספורט, רמון

2006
3,500 מ”ר

הפרויקט נבחר בתחרות אדריכלית ומתוכנן כנווה מדבר לינארי שלאורכו רחוב מקורה. מצידי הרחוב מסודרים מרכיבי המבנה השונים, הנפתחים אל החצרות הפנימיות.

בעיצוב המבנה נעשה שימוש במוטיבים אדריכליים הלקוחים מהבנייה המדברית המסורתית, לצד מרכיבים עכשוויים.

המבנה כולל אולם ספורט, חדרי כושר וספינינג, בריכת שחיה מקורה, כתות לימוד וספריה. בשלב א’ נבנו אולם הספורט ומספר פונקציות נלוות.