Synagogues, MOD and IDF

בתי כנסת, משהב”ט וצה”ל

2014
450 – 180 מ”ר

הצעה במסגרת תחרות אדריכלית שיזם אגף ההנדסה והבינוי במשהב”ט, לפיתוח קטלוג מבנים סטנדרטיים בצה”ל.
מבנה בית הכנסת מתוכנן כבית תפילה צנוע מחד וכמבנה ציבורי ייחודי, מאידך.
ייחודו מתבטא ב”חתך הבזיליקאי”, בהשראת בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל,  ובדגש על מרכיב התאורה הטבעית.
“החלונות גורמין לו שיכוין לבו שהוא מסתכל כלפי שמים ולבו נכנע” (רש”י).
“שהטעם הוא מפני שע”י ראיית האור תתיישב דעתו יותר ויוכל לכוין כראוי” (תלמידי רבנו יונה).
קירותיו הצידיים של בית הכנסת שקופים ומאפשרים פתיחה. הואיל ומדובר במבנה טיפוסי שבו ארון הקודש פונה לכוון ירושלים, ולפיכך משתנה העמדתו ממקום למקום, תוכננו הפתחים כך שניתן להצלילם בהתאם להעמדתו של המבנה. פתיחת בית הכנסת לצדדים, מאפשרת, בנוסף לאוורור המפולש, תוספת מתפללים בחגים ובאירועים מיוחדים.
אולם התפילה המרכזי מתוכנן כחלל גמיש המשמש גם כמקום ללימוד וכולל בתוכו מקום לעזרת נשים (הניתנת לתיחום באמצעות מחיצות ניידות).
המבנה מתוכנן כמבנה מודולרי. מוצגים כאן שלושה טיפוסים המיועדים לקהלים בשלושה היקפים שונים ואולם ניתן להתאימו, בקלות יחסית, גם למספר מתפללים שונה מזה שנקבע.