The Pioneers’ settlement, Rosh Pina

מושבת הראשונים, ראש פנה

1996
109 ד’

תכנית לשימור מושבת הראשונים בראש פנה שהוקמה בשנת 1882. התכנית מגדירה את מטרות השימור, מנסחת את שפת המקום וכוללת הוראות מפורטות באשר לאופי הבנייה המותרת.