The Tennis Courts site, Beer Sheva

מתחם מגרשי הטניס, באר שבע

2003
260 יח”ד

הצעה, במסגרת תחרות מוזמנים, לתכנון פרויקט משולב הכולל מגורים, משרדים, מסחר וגן ילדים.
התכנית מוצגת בשתי חלופות בינוי.
שטח התכנית: 24 ד’.