Yad La-Shiryon, Latrun

יד לשריון, לטרון

1996
15,000 מ”ר

הצריח של משטרת לטרון ניצב חשוף במרכזה של כיכר עגולה מוקפת טנקים, הפונה אל תאטרון פתוח רחב ידיים, וצופה אל עמק אילון. הכיכר,סחופת הרוחות, ספק נחצית ספק נשברת ע”י קיר הנושא את שמות חללי השריון. הקיר, שיחופה באבן, כמו נחצב בסלע, ומחלק את הכיכר לשניים – גן ירוק, עד מקום השבר, וממנו והלאה ככר אבן חרושת קמטים.
במקביל לקיר ובהמשכו נטוע כרם זיתים החוצה את הככר ואת טבעת השריון המקיפה אותה – ‘האדם הוא הפלדה’ אך האדם הוא גם עץ השדה.

פארק לטרון | אתר יד לשריון